ˇ K aždý pěstitel, požadující vypálení kvasu nebo zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku je povinen vyplnit „OBJEDNÁVKU – PROHLÁŠENÍ ke zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku“. ˇ P rovozovatel pálenice je oprávněn ověřit údaje v PROHLÁŠENÍ, např. předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu. ˇ Výrobní období trvá od 1. 7. běžného roku do 30. 6. roku bezprostředně následujícího po tomto běžném roce. ˇ P ěstitel a osoby žijící s ním ve společné domácnosti mohou ve výše uvedeném výrobním období vypálit nejvýše 30 litrů absolutního lihu (lihu etanolu). ˇ P okud je z provozních důvodů nutné sdružit kvasy jednotlivých pěstitelů (množství jednoho druhu kvasu menší než 150 litrů) do jedné várky, musí se dotyční pěstitelé dohodnout ohledně množství kvasu i množství pálenky. Při zpracování ovoce na kvasy je ovocná dr shromažďována do sběrné kvasné nádoby, ze které se pak hotové kvasy přečerpávají do pálenice. Výtěžek pálenky je pak přepočítán na kilogramy ovoce dodaného jednotlivými pěstiteli. Není možné slučovat kvasy z různého ovoce. Ke zpracování se nepřijímají kvasy v plechových nádobách, které chuově nebo vůní vykazují známky cizích příměsí, jež mohou ovlivnit jakost pálenky, nebo kvasy do kterých byl přidán cukr. Rovněž nejsou přijímány kvasy v igelitových pytlích, a to ani v případě, že pytel s kvasem je vložen do nádoby. Nádoby od kvasu a nádoby s destilátem je pěstitel povinen odvézt ihned po vypálení kvasu. Pálenice neručí za ztrátu nebo výměnu nádob, v kterých byl do pálenice kvas dopraven. ˇ P rovozovatel pálenice může odmítnout vypálit kvasy, které vzhledem nebo vůní vykazují chybný technologický postup při kvašení a jejichž vypálením by mohla být ohrožena kvalita pálenek z následně zpracovávaných kvasů. ˇ O vocnou pálenku je pěstitel povinen ihned odebrat proti hotovému zaplacení daně a poplatku za pálení. Výše daně a poplatku za pálení jsou vyvěšeny v pálenici. ˇ V případě, že pěstitel nezaplatí daň a poplatek, bude pálenka převedena do vázané zásoby a pěstiteli vydána až po zaplacení. Pokud pěstitel

neodebere vypálenou pálenku ve výrobním období daného roku bude tato znehodnocena za účasti pracovníka Celního úřadu a provozovatele pěstitelské pálenice. ˇ Pěstitelé, kteří jsou přítomni pálení, se mohou zdržovat jen na vyhrazeném místě, nesmějí se přibližovat ke strojnímu zařízení, zasahovat do technologického postupu, procházet se po provozních místnostech nebo provoz jakýmkoliv způsobem rušit. Bez vyzvání se nesmějí účastnit žádných pomocných prací. Provozovatel pálenice neručí za je jich bezpečnost. V provozních místnostech je pití alkoholických nápojů zakázáno. ˇ O chutnávání pálenky je přípustné v nejmenší míře, nutné pro smyslové hodnocení. Před zjišováním vyrobeného množství alkoholu je ochutnávání nepřípustné. ˇ D le § 4, odst. 5 zákona č. 61/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nesmí pěstitel ani osoby tvořící s ním společnou domácnost pěstitelskou pálenku prodávat. Pálenka slouží pouze k osobní spotřebě výše uvedených osob. ˇ P ěstitelé jsou povinni s kvasem zároveň dodat nádoby z vhodného materiálu na vyrobenou pálenku. ˇ Jakost, obsah alkoholu, odpočet na kontrolním lihovém měřidle a odměřování množství destilátu do nádob dodaných pěstitelem je pěstitel oprávněn si kontrolovat a případné závady ihned hlásit. Reklamace se vyřizuje na místě. Po odběru destilátu se nebere na reklamaci zřetel. ˇ P ři placení je pěstitel povinen přepočítat si vrácené peníze. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. ˇ Vzorky pálenky, odebrané z lihového měřidla, jsou odebrány a znehodnoceny pracovníkem CÚ za účasti provozovatele pěstitelské pálenice. Provozovatel pěstitelské pálenice je povinen vydat pěstiteli o provedeném pálení, zaplacení daně a poplatků pokladní doklad. Formulář OBJEDNÁVKA -– PROHLÁŠENÍ provozovatel opatří pořadovým číslem. Pěstitel je povinen podepsat formulář OBJEDNÁVKA - PROHLÁŠENÍ, který zůstane v pálenici. Podepisuje se i záznam o výrobě a převzetí pěstitelských destilátů.

6.   OVOCE JE NUTNÉ PODRTIT